Scisłowicz Sylwester - strona na załączniki

Aneksy

 

Aneks 1
 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Kielce
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S Z A N O W N I   P A Ń S T W O
 
 
 
 
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie wywiadu, którego wyniki posłużę m.in. do wdrożenia usprawnień organizacyjnych związanych z większą samodzielnością funkcjonowania studentów w uczelni.
 
Przepraszając za dużą ilość i znaczną, trudność części pytań, prosimy serdecznie o jak najbardziej szczere i wyczerpujące odpowiedzi.
 
Zastrzegamy, że niniejsze wywiady będę analizowane jedynie przez pracowników naukowych.
 
Aby zapobiec niejasnościom, na następnej stronie dołączamy wyjaśnienia dotyczące najistotniejszych pojęć wywiadu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYJASNIENIA DLA RESPONDENTÓW
 
 
 
 
S Z A N O W N I P A Ń S T W O
 
Interesują nas RÓŻNEGO RODZAJU ZADANIA (CELE), które w miarę możliwości SAMODZIELNIE STAWIACIE I REALIZUJECIE W SWOIM ŻYCIU, tzn., które Państwo uznajecie za słuszne, i WŁASNE.
 
Przez termin „ZADANIA” określa się tutaj różnej wielkości NOWE dla Państwa CELE związane z Państwa ROLĄ WE WSPÓŁCZESNYM SWIECIE, PODEJMOWANE, PLANOWANE I REALIZOWANE MNIEJ, BARDZIEJ LUB CAŁKOWICIE SAMODZIELNIE (mogą to być zadania preferowane przez uczelnię, inne instytucje i otoczenie w ogóle, ale takie, które Państwo podjęliście z własnej nieprzymuszonej woli i uznaliście za własne).
 
 
Wyróżnia się tutaj trzy rodzaje zadań:
 
  1. ZADANIA BLISKIE (ETAPOWE) - są to cele do realizacji w stosunkowo krótkim czasie np.: przestudiować nową książkę; przygotować i przeprowadzić okolicznościową imprezę ;ukończyć kurs RTV; zaliczyć określony przedmiot nauczania; założyć grupę teatralną; zwiedzić nową wystawę; posłuchać koncertu; obejrzeć film.
  2. ZADANIA DALEKIE– są to „duże” i ważne cele, których realizacja wymaga stosunkowo długiego czasu. W skład każdego takiego celu wchodzi szereg zadań bliskich. Przykładami zadań dalekich są m.in.: rozpoczęcie i ukończenie studiów; zresocjalizowanie grupy młodych ludzi będących w konflikcie z prawem; zrobienie specjalności zawodowej; dokonanie istotnego wynalazku i wdrożenie go w życie; napisanie wartościowej książki beletrystycznej; dobre opanowanie języka obcego lub gry na instrumencie muzycznym; dokładne przestudiowanie literatury z zakresu określonej nauki.
  3. ZADANIA NADRZĘDNE- to indywidualne naczelne cele, idee, do których można ciągle się zbliżać i które wyznaczają ogólne ramy postępowania, np.: stałe aktualizowanie swojej wiedzy i jak najefektywniejsze wykorzystywanie jej w praktyce; takie życie, które przynosi zadowolenie z siebie, a dla ogółu jak najwięcej korzyści; przedkładanie spraw uznawanych wewnętrznie za słuszne nad własne indywidualne interesy; stałe dążenie do prawdy; pozostawienie po sobie jak największego śladu w historii literatury, sztuki, kultury wychowania, nauki itp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Kielcach
 
 
 
 
KWESTIONARIUSZ WYWIADU ZE STUDENTEM
 
 
 
1)      Jakie okoliczności spowodowały podjęcie przez Pana(ią) studiów na tym, a nie innym
kierunku? Czy był to własny wybór czy inne przyczyny? Proszę uzasadnić.
2)      Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze studiów na wybranym kierunku (tak, trudno
powiedzieć, nie)? Proszę uzasadnić.
3)      Jakie motywy skłoniły Pana(ią) do podjęcia studiów na wybranym kierunku, czy np. zamiłowanie, zainteresowanie, pasja, powołanie, przywiązanie do miejsca zamieszkania,
chęć studiowania, pragnienie służenia innym, czy jeszcze inne, jakie?
4)      Co Pan(i) najbardziej ceni w studiach, czy np. zajęcia na uczelni, czy możliwość twórczego życia, poszukiwań, rozwoju inteligencji, dużą dozę samodzielności, czy inne wartości? Proszę uzasadnić.
5)      Czy według Pana(i) program studiów pozwala na samodzielność Pana(i) działania i rozwijanie tej samodzielności (zdecydowanie tak, w dużym stopniu, średnio, niewiele, nie)? Proszę uzasadnić.
6)      Czy ma Pan(i) jakieś kłopoty w studiowaniu wybranej spe­cjalności? Jeżeli tak to jakiej one są natury i z czego wynikają?
7)      Czy posiada Pan(i) takie zadanie nadrzędne, jak stałe aktualizowanie i wykorzystywanie w praktyce wiedzy z zakresu interesujących Pana(i) dziedzin życia? Jeżeli nie to dlaczego?
8)      Czy na dzisiaj posiada Pan(i) jakieś inne zadanie (a) nad­rzędne, które stawia Pan(i) sobie w życiu? Proszę określić.
9)      Jakie są determinanty (zewnętrzne wyznaczniki) uwewnętrznienia przez Pana(ią) w/w zadań?
10) Czy ukończenie studiów zalicza Pan(i) do swoich zadań dalekich? Jeżeli nie to dlaczego?
11) Proszę powiedzieć, jakie inne na dzisiaj zadania dalekie stawia Pan(i) sobie do wykonania?
12) Czy może Pan(i) wskazać zadania dalekie, które już Pan(i) zrealizował(a)?
13) Jakie zadania dalekie zamierza Pan(i) zrealizować w naj­bliższych latach?
14) Proszę w przybliżeniu określić, w którym roku życia postawił(a) Pan(i) sobie takie zadanie dalekie, które obecnie ocenia Pan(i) jako zgodne z własnymi potrzebami rozwojowymi?
Jakie to zadanie? W jakich okolicznościach się pojawiło?
15) Na przykładzie jednego z podanych przez Pana(ią) zadań dalekich proszę wyszczególnić zadania bliskie, które zrealizował(a) Pan(i) i realizuje w celu jego osiągnięcia:
a)      jakie to zadanie dalekie?
b)      jakie to zadania bliskie?
16) Jakie są determinanty uwewnętrzniania przez Pana(ią) wymienionych zadań dalekich?
17) Jakie motywy skłoniły Pana(ią) do podjęcia wymienionych zadań dalekich?
18) Jakie są motywy podejmowania przez Pana(ią) zadań bliskich (np. wymienionych w punkcie 15)?
19) Czy przy samodzielnym podejmowaniu przez Pana(ią) zadań dalekich, większą rolę odgrywają własne motywy do osiągnięcia tego zadania, czy różnego rodzaju naciski otoczenia? Jeżeli naciski otoczenia to jakie?
20) Czy motywacja do podejmowania przez Pana(ią) zadań bliskich, bardziej jest związana z założonymi zadaniami dalekimi i nadrzędnymi, czy też z jakimiś innymi celami? Jeżeli innymi to proszę wymienić.
21) Proszę wymienić, które ze zrealizowanych zadań dalekich lub bliskich uważa Pan(i) za swoje największe osiągnięcie(a) i dlaczego?
22) Proszę określić, które z realizowanych obecnie zadań bliskich i dalekich uważa Pan(i) za najważniejsze i dlaczego?
23) Proszę powiedzieć, w jakim stopniu rezultaty rozwiązywanych przez siebie zadań wdraża Pan(i) w swoim otoczeniu (wszystkie, większość, około połowy, niewiele, wcale)?
Jakie to zadania i gdzie wdrożone? Proszę podać jakieś przykłady?
24) Czy podejmowane przez Pana(ią) zadania więżą się bardziej z uwewnętrznioną koniecznością konstruktywnego oddziaływania na otoczenie, czy bardziej wiążą się z zaspokojeniem własnych subiektywnych potrzeb? Proszę uzasadnić.
25) Czy zadania przez Pana(ią) podejmowane wynikają bardziej z potrzeby:
a)      dorównania do szybkiego, ciągłego rozwoju świata;
b)      wywołania w swoim środowisku określonych według Pana(i) pożądanych zmian;
c)      czy dostosowania się do bieżących, codziennych wymagań otoczenia?
Proszę uzasadnić.
26) Czy są takie zadania, które chciałby(aby) Pan(i) podjąć a nie może? Jakie to zadania i dlaczego tak jest?
27) Czy zrealizował(a) Pan(i) zadanie, którego rezultatów nie doceniono, a może obecnie realizuje Pan(i) zadanie, którego sens jest kwestionowany przez otoczenie? Proszę scharakteryzować.
28) Czy uczelnia inspiruje, zachęca Pana(ią) do samodzielnego stawiania, planowania i realizowania zadań dalekich lub bliskich? Jeżeli tak to do jakich zadań i w jaki sposób, jeżeli nie to jak można to zmienić?
29) Czy szeroko rozumiane środowisko (np. kluby, stowarzyszenia, instytucje, inni ludzie itp.)
inspiruje, zachęca, Pana(ią) do samodzielnego stawiania, planowania i rozwiązywania zadań? Jeżeli tak to do jakich zadań i w jaki sposób, jeżeli nie to jak można to zmienić?
30) Czy są takie sytuacje, w których podejmuje Pan(i) z własnej woli zadania bliskie niezwiązane z Pana(i) zadaniami dalekimi lub nadrzędnymi? Proszę podać przykłady.
31) Jak Pan(i) sądzi, które z zadań bliskich wpływają bardziej na rozwój Pana(i) osobowości (między innymi na rozwój umiejętności, doświadczenia, zasobu posiadanych informacji, zadowolenie z życia, sposobu bycia itp.):
a)      czy związane z Pana(i) zadaniami dalekimi i nadrzędnymi;
b)      czy nie związane z tymi zadaniami?
32) Czy Pan(i) decyzje o podjęciu się realizacji zadań wynikają najczęściej:
a)      tylko z wewnętrznych, własnych pobudek i przemyśleń; (ZD, ZB)
b)      z wewnętrznych pobudek ale z uwzględnieniem pewnych sugestii otoczenia; (ZD, ZB) czy raczej z pełnego uwewnętrzniania bieżących sugestii i wskazań najbliższego otoczenia? (ZD, ZB)
c)      czy raczej z pełnego uwewnętrznienia bieżących sugestii i wskazań najbliższego otoczenia? (ZD, ZB)
Proszę uzasadnić odpowiedź:
a)      dotyczącą zadań dalekich:
b)      dotyczących zadań bliskich:
 
33) Czy planowanie realizacji zadań odbywa Pan(i) najczęściej:
a)      całkowicie samodzielnie; (ZD, ZB)
b)      doradzając się innych osób; (ZD, ZB)
c)      czy poszukując gotowych recept, algorytmów itp. lub zdając się na zdecydowaną pomoc innych osób? (ZD, ZB)
Proszę uzasadnić odpowiedź:
a) dotyczącą zadań dalekich:
b) dotyczącą zadań bliskich:
34) Czy podczas samej realizacji (wykonawstwa) zadań pracuje Pan(i) najczęściej:
a)      całkowicie samodzielnie; (ZD, ZB)
b)      przy jak najmniejszej, najczęściej koniecznej pomocy innych osób; (ZD, ZB)
c)      czy przy dużej, nie zawsze koniecznej pomocy innych osób;? (ZD, ZB)
Proszę uzasadnić odpowiedź:
a) dotyczącą zadań dalekich:
b) dotyczącą zadań bliskich:
35) Które z dwóch grup zadań bardziej wpływają na powiększenie się Pana(i) zasobu utrwalonych informacji, na rozwój Pana(i) inteligencji i osobowości w ogóle:
a)      czy zadania stawiane, planowane i realizowane przez Pana(ią) w miarę możliwości samodzielnie;
b)      czy zadania stawiane przez otoczenie i planowane oraz realizowane przy jego dużej, najczęściej niekoniecznej, pomocy?
W jakim stopniu (zdecydowanie tak, dużo bardziej, niewiele bardziej). Proszę uzasadnić.
 
36) Jak Pan(i) ocenia swoją samodzielność w podejmowaniu, planowaniu i realizowaniu własnych zadań (bardzo wysoko, wysoko, średnio, słabo, niedostatecznie, brak oceny)?
37) Jak Pan(i) ocenia samodzielność większości swoich kolegów i koleżanek ze studiów w podejmowaniu, planowaniu i realizowaniu zadań (bardzo wysoko, wysoko, średnio, słabo, niedostatecznie, brak oceny)?
38) Czy realizację zadania dalekiego poprzedza Pan(i) prognozowaniem szeregu zadań bliskich wchodzących w jego skład, czy raczej odbywa spontanicznie, bez planu? Proszę uzasadnić.
39) Czy prognoza ta jest elastyczna, zakładająca możliwość zmian w trakcie realizacji zadań, czy raczej sztywna? Proszę uzasadnić.
40) Czy planowane zadania bliskie, zmierzające do osiągnięcia zadania dalekiego, realizuje Pan(i) wg. jakiejś określonej kolejności (tzn. np. po zakończeniu zad. l rozpoczyna zad.2 itd.), czy też w miarę możliwości realizuje równolegle?
41) Czy prowadzi Pan(i) kontrolę prognozy i realizacji zadań dalekich? Jeżeli tak to, czy:
a)      przeprowadza ją Pan(i) zupełnie samodzielnie;
b)      radzi się innych osób;
c)      prosi Pan(i) inne osoby o dokonanie kontroli?
41a. Czy kontrola ta ma charakter systematyczny, czy raczej niesystematyczny? Jeżeli niesystematyczny to dlaczego?
41b. Jeżeli nie prowadzi Pan(i) kontroli to dlaczego?
42) Czy prowadzi Pan(i) kontrolę planu i realizacji zadań bliskich? Jeżeli tak to czy:
a)      przeprowadza ją Pan(i) zupełnie samodzielnie;
b)      radzi się innych os6b;
c)      prosi Pan (i) inne osoby o dokonanie kontroli?
42a. Czy kontrola ta ma charakter systematyczny? Jeżeli niesystematyczny to dlaczego?
42b. Jeżeli nie prowadzi Pan(i) kontroli to dlaczego?
43) Czy konsekwencję dokonanej przez Pana(ią) kontroli jest zazwyczaj ocena?; - oraz czy konsekwencję niezadowalającej oceny jest zwykle korekta?
Jeżeli nie to dlaczego?
44) Kiedy najczęściej wykorzystuje Pan(i) efekty rozwiązywanych zadań bliskich:
a)      czy bezpośrednio po ich osiągnięciu;
b)      czy dopiero po realizacji zadania dalekiego, w skład którego wchodzą owe zadania bliskie?
45) Czy realizację zadania bliskiego poprzedza Pan(i) planem uwzględniającym przewidywane metody, formy (narzędzia i źródła) oraz kolejne czynności do wykonania, czy raczej odbywa spontanicznie? Jeżeli bez planu to dlaczego?
46) Czy plan ten jest elastyczny, zakładający możliwość zmian w trakcie realizacji zadania, czy raczej sztywny?
47) Jak Pan(i) ocenia, w jakim stopniu wyniki stawianych zadań zgadzają się z Pana( i ) założeniami wstępnymi (najczęściej są: identyczne, bardzo zbliżone, średnio zbliżone, niewiele zbliżone) i dlaczego?
48) Jakie przeszkody natury wewnętrznej i zewnętrznej napotyka Pan(i) najczęściej:
a)      przy planowaniu zadań dalekich?
a)      wewnętrzne
b)      zewnętrzne
b)      przy realizacji zadań dalekich?
a)      wewnętrzne
b)      zewnętrzne
49) Jak można te przeszkody usunąć:
a)      jak mogłaby pomóc uczelnia?
b)      jak szeroko rozumiane środowisko?
50) Jakie przeszkody natury wewnętrznej i zewnętrznej napotyka Pan(i) najczęściej:
a)      przy planowaniu zadań bliskich?
a)      wewnętrzne
b)      zewnętrzne
b)      przy realizacji zadań bliskich?
a)      wewnętrzne
b)      zewnętrzne
51) Jak można te przeszkody usunąć:
a)      jak mogłaby pomóc uczelnia?
b)      jak szeroko rozumiane środowisko?
52) Czy podejmowane zadania realizuje Pan(i) najczęściej indy­widualnie, czy w zespole osób o podobnych lub tych samych celach? Jeżeli w zespole, to w jakim? Kto pełni w nim rolę kierowniczą?
52 a. Jaką rolę Pan(i) tam pełni?
53) Czy podejmowane przez siebie zadania realizuje Pan (i) w sposób ciągły, systematyczny, czy raczej niesystematycznie? Jeżeli niesystematycznie, to dlaczego?
54) Która z metod samodzielnej pracy przeważa w procesie rozwiązywania przez Pana(ią) zadań, a która najrzadziej lub wcale nie występuje:
a)      przyswajanie gotowych, podawanych informacji;
b)      poszukiwanie potrzebnych informacji;
c)      zdobywanie informacji przez przeżywanie;
d)      zdobywanie umiejętności poprzez nowe rodzaje działań?
55) Czy posiada Pan(i) własny warsztat samokształceniowy; odpowiednie miejsce pracy, gdzie może Pan(i) rozwiązywać stawiane przed sobą, zadania (tak, nie)?
Jeżeli tak, to co wchodzi w jego skład i czego w nim brakuje? Jeżeli nie, to dlaczego?
56) Czy ma Pan(i) w bezpośrednim dostępie w uczelni uzupełniający warsztat samokształceniowy (np. czytelnię, pracownię wyposażoną w odpowiednie pomoce) służący do rozwiązywania zadań (tak, nie)? Jeżeli tak, to co wchodzi w jego skład i czego w nim brakuje?
Jeżeli nie, to co należałoby uczynić?
57) Z jakich źródeł samokształcenia korzysta Pan(i) najczęściej podczas zdobywania informacji potrzebnych do rozwiązywania zadań (np. z książek i czasopism specjalistycznych, audycji radiowych, wybranych programów telewizyjnych, wykładów, porad kolegów, wystaw, obserwacji, filmów itp.)?
Proszę wymienić własne.
58) Jak Pan(i) rozumie pojęcie „samokształcenie”:
a)      czy jako mniej lub bardziej samodzielne zdobywanie wiedzy dla własnych subiektywnych potrzeb;
b)      czy jako mniej lub bardziej samodzielne zdobywanie wiedzy, w celu wykorzystywania jej w praktyce i jak najefektywniejszego, pozytywnego społecznie funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości;
c)      czy jeszcze inaczej? Jeżeli inaczej to jak?
59) Jak Pan(i) uważa, czy samokształcenie potrzebne jest studentowi (tak, nie)?
Proszę uzasadnić.
60) Czy zna Pan(i) z historii literatury, filmu, teatru, życia itp. postaci, które samodzielnie dochodziły do dużych osiągnięć?
Jakie to postaci i co w nich szczególnie Pana(ią) zainteresowało?
61) Kto odegrał największą rolę w inspirowaniu Pana(i) do samodzielnego zdobywania wiedzy i dlaczego? Proszę opisać.
62) Jaką ma Pan(i) średnią ocen za ostatni rok studiów?
63) Co chciałby(aby) Pan(i) dodać do swojej wypowiedzi?
 
 
 
 
Płeć:   M , K                
wiek:……….lat
Kierunek studiów:……………………………………Wydział……………………………
Rodzaj ukończonej szkoły maturalnej: LO   , LZ   , Technikum, inne…………………….
Miejsce ukończenia szkoły maturalnej……………………………......................................
Ilość mieszkańców………………….....................................................................................
Miejsce zamieszkania w czasie studiów: dom rodzinny, akademik, stancja, hotel, inne. Jakie?......................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aneks 2
 
 
KWESTRONARIUSZ WYWIADU
 
 
1)      Czy w podejmowaniu realizacji swoich wieloletnich i trudnych celów działania opiera się Pan(i) na określonych wzorach osobowych?
 
a)      jeżeli takt to proszę wymienić co najmniej jeden przykład takiego wzoru i uzasadnić dlaczego się Pan (i) na nim opiera.?
b)      jeżeli nie kieruje się Pan(i) wzorami t to proszę uzasadnić dlaczego?
 
2)      Które z podanych niżej wartości (Por. inwentarz wartości), jako regulatory własnego postępowania t rozwija Pan(i) obecnie i będzie rozwijać w przyszłości? Proszę wybrać dziesięć najistotniejszych, w tym koniecznie jedną z trzech pierwszych. Jeżeli wśród wyliczonych wartości nie ma istotnych dla Pana(i) to proszę je dodać.
 
3)      Które z podanych niżej wartości, jako regulatory prawidłowego funkcjonowania siebie i społeczeństwa, powinni rozwijać inni ludzie? Proszę określić dziesięć wg Pana(i) najistotniejszych, w tym koniecznie jedną z trzech pierwszych. Jeżeli wśród wyliczonych wartości nie ma wg Pana (i) wszystkich istotnych, to proszę je dodać.
 
Płeć………………….                          Wiek………..lat
Kierunek studiów………………………………………
Średnia ocena z ostatniego roku studiów………............
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INWENTARZ WARTOŚCI

1. działalność bardziej na rzecz siebie niż innych 
2. działalność bardziej na rzecz innych niż siebie
3. życie wciąż godzące
interesy własne i innych
____________________
4. inteligencja
5. wiedza
6. pamięć
7. sprawność
8. celowość działania
9. ekonomiczność
10. skuteczność działania
11. umiejętności
12. zdolności
13. zainteresowania
14. silny charakter
15. samozaparcie
16. samodyscyplina
16. samodyscyplina
17. koncentracja
18. odwaga
19. aktywność
20. ambicje
21. dokładność
22. solidność
23. dociekliwość
24. współzawodnictwo
25. pracowitość
26. inwencja
27. profesjonalizm
28. erudycja
29. nieomylność
30. pomysłowość
31. innowacyjność
32. mistrzostwo
33. nieprzeciętność
34. twórczość
 
 
35 genialność
36. samorealizacja
37. samodzielność
38. samokrytycyzm
39. samokształcenie
40. systematyczność
41. samokontrola
42. samoocena
43. autokorektą
44. samowychowanie
45. przyjaźń
46. miłość
47. życzliwość
48. uczynność
49. humanizm
50. bezinteresowność
51. poświęcenie
52. wrażliwość
53. dobroć
54. wyrozumiałość
55. tolerancja
56. sprawiedliwość
57. obiektywizm
58. otwartość
59. grzeczność
60. uczciwość
61. prawdomówność
62. słowność
63. lojalność
64. sumienność
65. pokój wewnętrzny
66. spokój wewnętrzny
67. poszukiwanie
68. religijność
69. pacyfizm
70. wolność
71. internacjonalizm
72. patriotyzm
 
 
73. szowinizm
74. ideowość
75. niezależność
76. indywidualność
77. wygląd zewnętrzny
78. zdrowie
79. skromność
80. godność
81. opanowanie
82. kultura osób
83. zadowolenie
84. witalność
85. humor (wesołość)
86. optymizm
87. moralność
88. korzyści psychiczne
89. korzyści materialne
90. sukcesy
91. satysfakcja
92. ocena innych
93. nieśmiałość
94. zarozumiałość
95. pewność siebie
96. brak uczuć
97. interesowność
98. tupet
99. egocentryzm
100. siła przebicia
101. agresja
102. karierowiczostwo
103. groszoróbstwo
104. bezczelność
105. bezwzględność
106. przemoc
107. bezduszność
108. zakłamanie
109. zazdrość
110. nienawiść
 

 
 
 
 
 
 
 
Aneks 3
 
 
 
KWESTIONARIUSZ WYWIADU
 
 
1)      Czy uważa Pan(i), że jest osobę odpowiedzialną za podjęte przez siebie działania? Jeżeli tak, to proszę określić na czym ta odpowiedzialność polega?
 
2)      Czy najchętniej podejmowana i realizowana przez Pana(ią) aktywność poznawcza, wiąże się bardziej:
a)      z osobistymi celami działania (przy niekoniecznym liczeniu się ze stratami z tego powodu dla otoczenia)?
b)      celami działania otoczenia (przy niekoniecznym liczeniu się ze stratami z tego powodu dla siebie)?;
c)      z osobistymi celami działania nie naruszającymi interesów otoczenia lub je wzbogacającymi?
Proszę uzasadnić odpowiedź.
 
Płeć…………………………...................................
Specjalizacja studiów…………..………………….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.Scisłowicz
Odwiedziny od 30 października 2008: ---> Licznik => Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=