Scisłowicz Sylwester - strona na załączniki

Literatura

 

Osoby zainteresowane większą ilością zbliżonej literatury zapraszam na swoją stronę www
 
W pracy wykorzystano m.in. następującą literaturę:
 
1.        J. Aleksandrowicz.: Sumienie ekologiczne. Warszawa 1988, PWN
2.        Arystoteles: O cnotach i wadach. W: Pisma różne. Warszawa 1978
3.        W.R. Ashby: Wstęp do cybernetyki. Warszawa 1963, PWN
4.        T. Balogun ., C. Blak i in.: Proces kształcenia- podejście systemowe. Warszawa 1986. WSiP
5.        J.E. Baranowska.: Samokształcenie. W: Encyklopedia wychowania. T. III. Z. 11-12 Warszawa 1939, NK
6.        E. Berezowski E., J. Półturzycki : Kontrola i ocena w procesie kształcenia dorosłych. Warszawa 1975, WSiP
7.        E. Berezowski (red.): Problemy modelowania procesów dydaktycznych. Warszawa 1978, PWN
8.        B.W Birukow., J.S.Geller: Cybernetyka w naukach humanistycznych. Wrocław 1983, Ossolineum
9.        Bliskie i dalekie cele wychowania. Warszawa 1987,PWN
10.    Wł. W. Bojarski: Podstawy analizy i inżynierii systemów. Warszawa 1984,PWN
11.    J. W. Botkin., M. Elmandjra, M. Malitza: Uczyć się bez granic. Warszawa 1981, PWN
12.    P. Bourdieu, J. C. Passeron: Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa 1990,PWN
13.    B. Bromberek B: Młodzież studencka – jej kształcenie i koncepcja życia. Warszawa - Łódź 1988, PWN
14.    R. N. Bulatović: Kilka refleksji o współczesnym stanie teorii i praktyki oświaty dorosłych „ Oświata Dorosłych „ 1986 nr 5.
15.    B. Chmielowski.: Kształcenie i doskonalenie nauczycieli wobec perspektywy edukacji ustawicznej. Katowice 1983, Wyd. Uniw. Śl.
16.    A. Cieślak A: Rozwój teorii i praktyki kształcenia ustawicznego. Warszawa 1981,WSiP
17.    O. Czerniawska: Kształcenie dorosłych a środowisko rodzinne. Warszawa 1970, PWN
18.    R. H. Dave (eds.): On learning Strategies for Lifelong Education. W: Reflections on Lifelong Education and School, Edited by R.H. Dave. Hamburg 1975
19.    R.H. Davis, L.T .Alexander, S.L.Yelon.: Konstruowanie systemu kształcenia. Jak doskonalić nauczanie. Warszawa 1983, PWN
20.    M. Debesse, G. Mialaret (red.): Rozprawy o wychowaniu. T.I i T. II. Warszawa 1996, PWN
21.    J. Dewey : Jak myślimy. Warszawa 1957, KiW
22.    A. B. Dobrowolski: Pisma pedagogiczne. T. I. Ustrój oświatowy. Warszawa 1958, PZWS
23.    Doroszewski (red.): Słownik języka polskiego. T. VIII. Warszawa 1967,
24.    J. Dorst.: Siła życia. Warszawa 1987, PIW
25.    J. Dorst J.: Zanim zginie przyroda. Warszawa 1971, PIW
26.    A. Drozdek: W poszukiwaniu punktu wyjścia. Wrocław- Warszawa-Kraków- Gdańsk- Łódź 1983, Ossolineum
27.    A. Einstein A: Mój obraz świata. Warszawa 1935, Wyd. N. Fruchtmana
28.    E. Faure(red.): Uczyć się aby być. Warszawa 1975,PWN
29.    Wł. Findeisen(red.): Analiza systemowa – podstawy i metodologia. Warszawa 1985, PWN
30.    T. S. Frąckowiak; Uspołecznienie młodzieży poprzez studia wyższe. Poznań 1980, Wyd. UAM
31.    J. Galant: Postawa nauczycieli czynnikiem decydującym o samokształceniu. „Ruch Pedagogiczny” 1960 nr3
32.    S. Gąsior: Samokształcenie nauczycieli przedmiotów pedagogicznych. „Chowanna” 1966 nr 3
33.    S. Gerstman : Rozmowa i wywiad w psychologii. Warszawa 1976, PWN
34.    M. Godlewski, S. Krawcewicz, J. Wołczyk, T. Wujek(red.): Pedagogika. Podręcznik akademicki. Warszawa 1978 PWN
35.    P. Goodman: Compulsory Miseducation. New York 1962
36.    H. Greniewski : Elementy cybernetyki. Sposobem niematematycznym wyłożone. Warszawa 1959, PWN
37.    Hallenbeck W.(eds.): Adult Education: Outlines of an Emering field of University Study. Adult Education Association of the United States 1964.
38.    M. Heller, M. Lubański, Sz. W. Ślaga: Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Wstęp do filozofii Przyrody. Warszawa 1980,ATK
39.    M. Heller, A.Michalik, J. Życiński(red.): Filozofować w kontekście nauki Kraków 1987, PTT
40.    J. Hellwig: Oświata pracujących w Polsce. Warszawa 1986.
41.    A. Hely: New Trends in Adult Education. From Elsinore to Montreal 1962, UNESCO
42.    H. Hentig: Was ist eine humane Schule?. Munchen – Wien 1978, Carl Hanser Verlag
43.    C. Hummel: Fducation Today for the Word of Tomorrow. A Study Prepared for the International Bureau Of Education. Paris 1977, UNESCO
44.    T. Husen: Oświata i wychowanie w roku 2000. Warszawa 1974, PWN
45.    I. Illich I.: Społeczeństwo bez szkoły. Warszawa 1976, PIW
46.    International handbook of adult education. Prague 1990.
47.    F. Jacob.: Gra możliwości. Warszawa 1987, PIW
48.    A. Janczar: Młodzież studencka o swym systemie wartości i uznawanych autorytetów. „Życie Szkoły Wyższej” 1987 nr 4
49.    F. Jessup.: L’.Education Permanente. „Studies in Adult Education” 1973 nr 1
50.    S. Kaczor: Nauczyciel w kształceniu pozaszkolnym dorosłych. Warszawa 1981, IW CRZZ
51.    S. Kaczor: Samokształcenie nauczycieli studiujących. Warszawa 1978, WSiP
52.    A. Kamiński: Funkcje pedagogiki społecznej. Warszawa 1972, PWN
53.    A. Kamiński: Studia i szkice pedagogiczne. Warszawa 1978
54.    S. Karaś: Samokształcenie w zawodzie. Organizacja i technika uczenia się. Warszawa 1986, WsiP
55.    Karejew M.: Wskazówki do samokształcenia. Warszawa 1903
56.    G. J. Klir(red.): Ogólna teoria systemów. Tendencje rozwojowe. Warszawa 1976, Wyd. NT
57.    J. R. Kidd: A tale of three cities: Elsinore-Montreal-Tokyo. Syracuse University 1974,
58.    J. R. Kidd.: Continuing education in the professions – the pioneers: Solon, Confucius, Hippocrates. “ Convergence” 1969
59.    M. S. Knowles: Toward a Model of Lifelong Education. W: R. H. Dave (ed.): Reflections on Lifelong
60.    B. Kochel: Od episteme do creatio. W: Filozofować w kontekście nauki, pod red. M. Hellera, A. Michalik i J. Życińskiego. Kraków 1987
61.    J. Kolecki, Wrona L.: Samokształcenie a samodzielne uczenie się. „Chowanna” 1981 nr 3
62.    J. A. Komeński.: Pampaedia. Wrocław  1973, Ossolineum
63.    K. Konarzewski: Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych. Warszawa 1987, PWN
64.    A. Kosewska- Suwała, J. Ślęczkowska, E. Widota, A. Woźnicka: Aktywność dydaktyczna studentów oraz ich oczekiwania w stosunku do nauczycieli akademickich. Warszawa- Łódź 1988., PWN
65.    J. Kossecki.: Cybernetyka społeczna. Warszawa 1975, PWN
66.     J. Kossecki.: Wzajemne oddziaływania sterownicze państw jako układów samodzielnych. Kielce 1980, Wyd. WSP
67.    T. Kotarbiński: Sprawność i błąd (z myślą o dobrej robocie nauczyciela). Warszawa 1966, PZWS
68.    T. Kotarbiński: Studia z zakresu filozofii, etyki i nauk społecznych. Wrocław 1970, Ossolineum
69.    T. Kotarbiński: Traktat o dobrej robocie. Wrocław- Warszawa- Kraków- Gdańsk- Łódź 1982, Ossolineum
70.    J. Kozielecki.: Koncepcja psychologiczna człowieka. Warszawa 1976, PWN
71.    J. Kozielecki.: Koncepcja transgresyjna człowieka. Warszawa 1987, PWN
72.    J. Kozielecki.: Problemy psychologii matematycznej. Warszawa 1971 PWN
73.    W. M. Kozłowski: Co i jak czytać? Wykształcenie samego siebie i czytelnictwo metodyczne. Warszawa 1900.
74.    T. Krajewski (red.): Praca samodzielna studiujących zaocznie na uniwersytetach. Poznań 1978, Wyd.UAM
75.    A. Krasnowolski : O samokształceniu. Podług Pawła Hochego. Warszawa 1902, Wyd. M. ARCTA
76.    S. Krawcewicz: Kryteria doboru treści samokształcenia. „Nauczyciel i Wychowanie” 1968 nr 3
77.    S. Krawcewicz: Współczesne problemy zawodu nauczyciela. Warszawa 1979,KiW
78.    K. Kruszewski.: Zrozumieć szkołę. Warszawa 1987
79.    J. Kulpa.: Umiejętność studiowania. Kraków 1968. Wyd. Nauka dla wszystkich.
80.    C. Kupisiewicz.: Nowoczesność w kształceniu i wychowaniu. Warszawa 1979, WSiP
81.    C. Kupisiewicz.: Paradygmaty i wizje reform oświatowych. Warszawa 1985,PWN
82.    C. Kupisiewicz.: Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa 1976, PWN
83.    C. Kupisiewicz.: Przemiany edukacyjne w Świecie. Warszawa 1980
84.    C. Kupisiewicz.: Szkolnictwo w procesie przebudowy. Kierunki reform oświatowych w krajach uprzemysłowionych. Warszawa 1979, WSiP
85.    J. Kurianiuk: Stopień współczesności programó kształcenia w szkołach wyższych. „Dydaktyka Szkoły Wyższej” !978 nr 4
86.    J. Landy-Tołwińska.: Od samouctwa do samokształcenia. Warszawa 1968,PWN
87.    E. Laszlo.: Systemowy obraz świata. Warszawa 1978, PIW
88.    P. Legrand: A la decouverte de l education parmanente. Paris 1972, UNESCO
89.    P. Legrand: L’education des adultes et le concept de l’education parmanente. “Convergence” 1970 nr 2
90.    T. Lewowicki: Aspiracje dzieci i młodzieży. Warszawa 1987
91.    T. Lewowicki: O niektórych uwarunkowaniach dydaktycznej efektywności różnych stylów kierowania pracą uczniów.„ Przegląd Oświatowo-Wychowawczy „ 1980 nr 1
92.    T. Lewowicki: Proces kształcenia w szkole wyższej. Warszawa 1988, PWN
93.    T. Lewowicki: Przemiany edukacji a drogi i bezdroża indywidualizacji kształcenia. W: Uczelnia na miarę współczesności. Poznań 1983
94.    B. Liberska: Problemy efektywności wyższego wykształcenia. Warszawa 1974, PWN
95.    M. Librachowa M.: Wskazówki w samokształceniu i w samouctwie dla kandydatów dla nauczycieli. Katowice 1946.
96.    A. C. Lindgren: Psychologia wychowawcza w szkole. Warszawa 1962, PZWS
97.    R. Linton : Kulturowe podstawy osobowości. Warszawa 1975.
98.    A.A. Liveright, N. Haygood(eds.): The Exter Papers. Boston 1969
99.    J. Lowe.: Rozwój oświaty dorosłych. Tendencje światowe. Warszawa 1982, WSiP
100.J. Lynch.: Lifelong education and the preparation of educational personnel. Hamburg 1977, UNESCO
101.S. Ludwiczak: Proces samokształcenia kierowanego. Warszawa 1983, WSiP
102.J. Lynch: Lifelong education and the preparation of educational personnel. Hamburg 1977, UNESCO
103.R. Łukaszewicz: Procesy alienacji wykształcenia. Doświadczenia polskie. Warszawa 1989, PWN
104.R. Łukaszewicz(red.): W poszukiwaniu perspektywy poznawczej dla teorii kształcenia. Wrocław 1985.
105.R. Łukaszewicz: Wyznaczniki kształtowania sukcesów zawodowych. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1979.
106.W. Łukaszewski: Osobowość i funkcja regulacyjne. Warszawa 1974, PWN
107.W. Łukaszewski: Szanse rozwoju osobowości. Warszawa 1984, KiW
108.M. Malewski: O nowym paradygmat w badaniach nad oświatą dorosłych ( cz. I i II ). „Oświata dorosłych” 1985 nr 5 i 6.
109.Z. Martyniak: W sprawie podjęcia systemowego w formowaniu i rozwiązywania zadań. „ Prakseologia” 1980, nr 1
110.A. Maslow.: Motivation and Personality. New York 1970, Harper
111.A. Maslow.: W stronę psychologii istnienia. Warszawa 1986.
112.Z. Matulka: Metody samokształcenia. Warszawa 1983, WSiP
113.Z. Matulka: Selekcja i synteza informacji w procesie samokształcenia. Warszawa 1979, PWN
114.Z. Matulka Założenia organizacyjne procesu dydaktycznego. „Kwartalnik Pedagogiczny” 1977 nr 1
115.R. May: Psychologia i dylemat ludzki. Warszawa 1989, PAX
116.Cz. Maziarz.: Dydaktyka studiów dla pracujących. Warszawa 1976, PZWS
117.Cz. Maziarz.: Proces samokształcenia. Warszawa 1966, PZWS
118.Cz. Maziarz.: Teoretyczna fizjonomia andragogiki. „ Oświata Dorosłych” 1986 nr 1.
119.B. Mazur: Metoda modelowania probabilistycznego w dydaktyce. Warszawa 1975,Wyd. Uniw. Warsz.
120.M. Mazur: Cybernetyka i charakter. Warszawa 1976, PWN
121.M. Mazur: Cybernetyczna teoria układów samodzielnych. Warszawa 1966,PWN
122.M Mazur: Pojęcie systemu i rygory jego stosowania. „ Postępy Cybernetyki” 1987
123.G. Meyer: Cybernetyka a proces nauczania. Warszawa 1969, PZWS
124.A. Mońka-Stanikowa(red.): Oświata i wychowanie w toku przemian. Warszawa 1979, PWN
125.I. Muchnicka: Metoda sondażu w pedagogice empirycznej. W: Metodologia pedagogiki społecznej, Pod red. T. Pilcha i R. Wroczyńskiego, Wrocław 1974
126.T. Nowacki: Dydaktyka doskonalenia zawodowego. Wrocław 1976
127.T. Nowacki: Wychowanie młodego robotnika. Teoretyczne podstawy rekonstrukcji szkoły średniej. Warszawa 1986.
128.J. Nowak, A. Cieślak: Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie. Warszawa 1982
129.S. Nowak(red.): Metody badań socjologicznych. Warszawa 1975.
130.K. Obuchowski: Adaptacja twórcza. Warszawa 1985, KiW
131.K. Obuchowski: W poszukiwaniu właściwości człowieka. Warszawa 1989, KiW
132.K. Obuchowski: Psychologia dążeń ludzkich. Warszawa 1967,PWN
133.W. Okiński: Procesy samokształceniowe. Poznań 1935
134.W. Okoń: Elementy dydaktyki szkoły wyższej. Warszawa 1973, Warszawa 1973
135.W. Okoń: Słownik pedagogiczny. Warszawa 1981, PWN
136.W. Okoń: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa 1987, PWN
137.C. Oraczewski: Jak się uczyć. Metodyka pracy umysłowej. Lwów- Warszawa 1924
138.M. Oryl: Wdrażanie uczniów do kształcenia ustawicznego. Warszawa 1981.
139.S. Pacek: Aktywność samopoznawcza studentów. Warszawa 1982 PWN
140.S. Pacek: Jak kierować samowychowaniem uczniów. Warszawa 1984, WSiP
141.S. Pacek: Samodoskonalenie pedagogiczne przyszłych nauczycieli. Warszawa- Łódź 1988, PWN
142.S. Pacek; Samowychowanie studentów. Warunki i efekty. Warszawa 1977, PWN
143.A. Parrot: Towards a theory of life-long Education. “Adult Education” 1974 nr3
144.T. Pawłowski: Tworzenie pojęć w naukach humanistycznych. Warszawa 1986, PWN
145.B. Perepeczko: Zagadnienia kierowanego samokształcenia. Warszawa 1974, AR_SGGW
146.J.Pieter : Sens samokształcenia. „Chowanna” 1963/4.
147.J. Pieter: Słownik psychologiczny. Wrocław 1963, Ossolineum
148.Z. Pietrasiński: Rozwój człowieka dorosłego. Warszawa 1990, WP
149.Z. Pietrasiński: Sam sięgaj do psychologii. Warszawa 1982, WP
150.T. Pilch, R. Wroczyński(red.): Metodologia pedagogiki społecznej. Wrocław 1974, Ossolineum
151.E. Potulicka: Uniwersytecka edukacja zdalna w krajach zachodnich. Poznań 1988, Wyd.UAM
152.J. Półturzycki: Lekcja w szkole współczesnej. Warszawa 1985
153.J. Półturzycki: Samokształcenie a współczesne osiągnięcia dydaktyki..„Oświata Dorosłych” 1976 nr 5
154.J. Półturzycki: Tendencje rozwojowe kształcenia ustawicznego. Warszawa 1981,PWN
155.J. Półturzycki: Wdrażanie do samokształcenia. Warszawa 1983, WSiP
156.W. V Quinn: Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne. Warszawa 1986,PIW
157.H. Radlińska: Pedagogika społeczna. Wrocław 1961, Ossolineum
158.Raport o stanie oświaty w PRL, Warszawa 1973, PWN
159.Raport o stanie oświaty w PRL. Warszawa 1989, PWN
160.M. Rataj: Samokształcenie nauczycieli. Stan i potrzeby. Wrocław 1972, Ossolineum
161.E. Reimer: School is Dead. Alternatives in Education. An Indictment of the System and Strategy of Revolution. New York 1972, Doubleday and C o. Inc. Anchor Books Edition
162.J. Reykowski: Motywacja, postawy a osobowość. Warszawa 1986, PWN
163.J. Reykowski: Nastawienia egocentryczne i nastawienia prospołeczne. W: Osobowość a społeczne zachowania się ludzi, Warszawa 1981
164.J. Reykowski: Podstawy mechanizmy regulacji społecznego zachowania człowieka. W: Teoria osobowości a zachowania prospołeczne, Warszawa 1978
165.J. Reykowski: Zadania pozaosobiste jako regulator czynności. W: Studia nad teorią czynności ludzkich, Warszawa 1975
166.J. Reykowski: Osobowość. W: Psychologia, pod red. T. Tomaszewskiego, Warszawa 1976
167.Rogers C.R.: On Becoming a Person. A thera pist’s View of Psychoterapy. Boston 1961, Houghton M.C.
168.J. Rudniański: O dobrym wychowaniu i kształceniu. Warszawa 1985, WSiP
169.J. Rudniański: Uczelnia i ty. Technologia pracy umysłowej. Warszawa 1987,WSiP
170.C. Rogers: On Becoming a Person. A Therapist’s View of Psychoterapy. Boston 1961
171.A. Schaff A: Język a poznanie. Warszawa 1967, PWN
172.E. F. Schumacher: Technika z ludzką twarzą. W: Polska 2000
173.B. Schwarz: Permanent Education. Europe 2000
174.A.Schnbach: Lesen und Bildung. Berlin 1889
175.B. Schwartz: Permanent Education. Europe 2000. Project 1 Vol. *. Mauritnus Nijhoff, the Hague 1974
176.S. Scisłowicz: Motywy podejmowania studiów na kierunku pedagogiki pracy kulturalno - oświatowej.„ Życie Szkoły Wyższej” 1984 nr 5.
177.Semkow J.: Ekonomia a ekologia. Warszawa 1989, Iskry
178.Semków J.(red.): Procesy samokształceniowe w działalności kulturalno-oświatowej i w doskonaleniu Zawodowym (koncepcje badawcze). Prace Pedagogiczne tom XXII. Wrocław 1981
179.J. Semków(red): Procesy samokształceniowe w działalności kulturalno-oświatowej i doskonaleniu zawodowym (podsumowanie I etapu badań). Wrocław 1983, Wyd. Uniw. Wrocł.
180.J. Semków(red): Procesy samokształceniowe w działalności kulturalno-oświatowej i w doskonaleniu zawodowym (wyniki II etapu badań). Wrocław 1986, Wyd. Uniw. Wrocł.
181.Skrzypczak H.: Organizacja i metody samokształcenia. Warszawa 1986, WSBiP
182.W. Spasowski: Wybór pism pedagogicznych. Warszawa 1949, WSiP
183.W. Spasowski: Wyzwolenie człowieka w świetle filozofii, socjologii pracy i wychowania ludzkości. Warszawa 1963
184.W. Spasowski: Zasady samokształcenia. Warszawa 1961, KiW
185.Skowroński: Motywy wyboru kierunku studiów. „Życie Szkoły Wyższej” 1981 nr 5
186.J. Semkow: Ekonomia a ekologia. Warszawa 1989
187.Smarzyński H.: Podstawowe zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej. Warszawa- Kraków 1985, PWN
188.Spasowski; Zasady samokształcenia. Warszawa 1961
189.B. Suchodolski(red.): Model wykształconego Polaka. Materiały z sesji naukowej. Wrocław 1980, Zakład Naukowy im. Ossolińskich, PAN
190.B. Suchodolski. Wychowanie dla przyszłości. Warszawa 1968, PWN
191.B. Suchodolski: Kształcenie nieustające. „Nowa Szkoła” 1973 nr 2
192.B. Suchodolski(red.): Model wykształconego Polaka. Wrocław 1980
193.B. Suchodolski: Prognozowanie – wizje przyszłości – tworzenie przyszłości. W: Przegląd zagranicznej literatury prognostycznej. Wrocław, nr 2/III/ 1978
194.B. Suchodolski: Wychowanie i strategia życia. Warszawa 1987, WSiP
195.M. Suszyńska: Zadania kierownika zespołu samokształcenia. „Praca Oświatowa” 1946 nr 6-7
196.J. Szczepański: Społeczne uwarunkowania rozwoju oświaty. Warszawa 1989, WSiP
197.W. Szolginia: Geniusze szczęśliwi geniusze nieszczęśliwi. Warszawa 1987, Wyd. ALFA
198.M. S. Szymański: Twórczość i style poznawcze uczniów. Warszawa 1987, WSiP
199.K. Szymborski: Oblicza nauki. Warszawa 1986, Iskry
200.J. Thomas: Edukacyjny problem współczesnego świata. Warszawa 1980, PWN
201.W.S. Tiuchtin: Psychika a cybernetyka. Warszawa 1966, KiW
202.A. Toffler: Szok przyszłości. Warszawa 1975, PIW
203.A. Toffler: Trzecia fala. Warszawa 1986
204.A. Tokarz: Rola motywacji poznawczej w aktywności twórczej. Wrocław 1985, Ossolineum
205.D. Tomaszewska.: Drogi wyboru. Konspiracyjny ruch samokształceniowy na ziemiach polskich w końcu XIX i na początku XX wieku. Warszawa 1986, Wyd. Łódzkie
206.T. Tomaszewski: Główne idee współczesnej psychologii. Warszawa 1986, WP
207.T. Tomaszewski: Psychologia. Warszawa 1975, PWN
208.T. Tomaszewski: Z zagadnień psychologii samodzielności. „Kwartalnik Pedagogiczny” 1958 nr 1
209.J. Trąbka, A. Pach, R. Tadeusiewicz (red.): Modelowanie cybernetyczne systemów biologicznych. Kraków 1979, Wyd. AM w Krakowie
210.Turos L.: Andragogika. Zarys teorii i oświaty wychowania dorosłych. Warszawa 1975, PWN
211.Uczelnia na miarę współczesności. Poznań 1983, Wyd UAM w Poznaniu
212.F. Urbańczyk: Dydaktyka dorosłych. Wrocław 1965, Ossolineum
213.F. Urbańczyk: Praca samokształceniowa ucznia szkoły korespondencyjnej. Warszawa 1959, PZWS
214.F. Urbańczyk: Problemy oświaty dorosłych. Warszawa 1973, PZWS
215.F. Urbańczyk: Samokształcenie w Polsce w ostatnich stu latach. „Chowanna” 1963 nr 4
216.K. Valaskakis, P.S.Sindell, J.G.Smith, I.Fitzpatrick- Martin: Propozycje dla przyszłości. Społeczeństwo konserwacyjne. Warszawa1988.
217.C. Verner: Definition of Terms. W: G. Jensen, A.A. Liveright, W. Hallenbeck (eds.): Adult Education: Outlines of an Emerging Field of University Study. Adult Education Association of the United States 1964,
218.J. Vial: Zadania kształcenia nauczycieli. W: Rozprawy o wychowaniu, pod red. M. Debessea i G. Milareta.T. II. Warszawa 1988
219.E. Weitsch: Technika pracy umysłowej. Przewodnik w samokształceniu i oświacie. Warszawa 1947, Wyd. Światowid
220.N. Wiener: Cybernetyka a społeczeństwo. Warszawa 1961,KiW
221.B. Wilska – Duszyńska: Wzory osobowe studentów. Komunikat z badań. Warszawa-Łódź 1980, PWN
222.K. Wojciechowski: Wychowanie dorosłych. Wrocław 1966
223.I. Wojnar: Teoria wychowania estetycznego. Zarys problematyki. Warszawa 1976
224.L. Wołoszyn(red.): Metody badań psychologicznych. „Materiały do nauczania psychologii” Seria III t. 3.Warszawa 1978
225.R. Wroczyński: Edukacja permanentna. Problemy – perspektywy. Warszaw 1973, PWN
226.R. Wroczyński:Praca oświatowa. Warszawa 1965, NK
227.Wróblewski: Założone i rzeczywiste motywy studiowania. „Życie Szkoły Wyższej” 1981
228.W. P. Zaczyński: Definicja w nauczaniu a samodzielność myślenia. „Studia Pedagogiczne” Tom 4. Wrocław 1957, Ossoloneum
229.W. P. Zaczyński: Metodologiczna tożsamość dydaktyki. Warszawa 1988, WSiP
230.W. P. Zaczyński: Uczenie się przez przeżywanie. Warszawa 1990, WSiP
231.E. Zawacka.: Kształcenie korespondencyjne. Warszawa 1967, PWN
232.E. Zawadzka.: Obciążenie studentów nauką a formy wypoczywania. Wrocław 1976, PWN
233.A. Zawadzka: Wartość wypoczynku studentów. Wrocław 1983, Wyd. Uniw. Wrocł.
234.A. Zawadzka, S. Walasek, B. Obara: Wartość wypoczynku studentów w początkowej fazie kształcenia uniwersyteckiego. Wrocław 1989
235.A. Zawadzka: Zależność form spędzenia wolnego czasu przez studentów od roku studiów. Wrocław 1973,
236.J. Zborowski(red.): Nauka własna studenta. Warszawa 1978
237.S. Ziemba, . W. Jarominek, S. Staniszewski: Problemy teorii systemów. Wrocław 1980
238.F. Znaniecki F.: Socjologia wychowania. T. I. i II. Warszawa 1928
 
 
S.Scisłowicz
Odwiedziny od 30 października 2008: ---> Licznik => Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=